හැට කැනඩාව දුම්රිය අනතුර ගැන හෝ අතුරුදන්.

Sixty dead or missing in Canada train disaster.
හැට කැනඩාව දුම්රිය අනතුර ගැන හෝ අතුරුදන්: පොලිසිය (හරහා ඒඑෆ්පී)

හෝ අතුරුදන් සංඛ්යාව කුඩා කැනේඩියානු නගරයේ, දුවන තෙල් නැවක් දුම්රිය අනතුර දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ පසු 60, බදාදා පොලිස් නිවේදනය, එම ස්ථානයට ප්රධානත්වයෙන් දුම්රිය සභාපති ලෙස. තහවුරු මරණ සංඛ්යාව පවතී 15, ක්විබෙක් පළාත් පොලිස් ...

 

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන