හය මළ, 290 එස් අතුරුදහන්. කොරියාව, මගී යාත්රා මුහුදේ ගිලෙන

Six dead, 290 missing in S. Korea ferry sinking
හය මළ, 290 එස් අතුරුදහන්. කොරියාව, මගී යාත්රා මුහුදේ ගිලෙන (හරහා ඒඑෆ්පී)

බිය කට ආසන්න කාලයක් ඉහළ ගොස් ලෙස දකුණු කොරියානු බේරාගැනීම සඳහා දිවිගලවා ගැනීමේ හා වැටුනි කණ්ඩායම් තරගයේ කාසිය වාසිය යටතේ ඉවක්බවක් නැතිව වැඩ 300 එය පාරු සමග බදාදා මුහුදුබත් පසු පිරිසක් අතුරුදහන් 475 පවතින, නිවාඩු දිනයක් දිවයින බලා බොහෝ උසස් පාසැල් සිසුන්. ජයේ ආයතනය 179 බවයි ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්