සමස්ත ලකුණු3
  • සැම්සුන් Gear එස් හැකි ගොඩක් ඇති. එහි Tizen මෙහෙයුම් පද්ධතිය පහසුවෙන් සැරිසැරීමට වේ, බැටරි ඝන දින පවතිනවා හා බිල්ට් දුරකතන හා 3G අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය විශාල විය හැකි.

 

මීට පෙර මෙහි පළ අන්තර්ගතය ඉවත් කර ඇති. හෝ බදුල්ල අපි සමාව.