සමස්ත ලකුණු4
  • වූ Galaxy A5 ඝන වේ, හොඳින් භාවිතා කළ හැකි හා ආකර්ෂණීය මැද භාගයේ පරාසය ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය, Samsung ජංගම දුරකථන සඳහා වන අසාමාන්ය, වන භාවිතා කිරීමට කරදරකාරී එහි අඩු මිල ගණන් යටතේ ස්මාර්ට් ෆෝන් කිරීමේ පුරුද්දක් ඇති.

 

මීට පෙර මෙහි පළ අන්තර්ගතය ඉවත් කර ඇති. හෝ බදුල්ල අපි සමාව.