ප්රවෘත්ති ලියන රොබෝවරු

Robots writing the news
ප්රවෘත්ති ලියන රොබෝවරු (හරහා සීඑන්එන් වීඩියෝ)

බ්රයන් Stelter රොබෝ යනු LA ටයිම්ස් වාර්තාකරුට හදිසි භූමිකම්පාවේ පුවත් මේ සතියේ ප්රකාශයට පත් කරනු ලබයි උපකාර කළ ආකාරය වාර්තා.

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන