රොබෝවරු බොහෝ විට කට අධික නෙත්මාල් කරන්ෙනහිද 5 රැකියා මිලියන [බ්ලූම්බර්ග්]

Robots Will Probably Knock Out Over 5 Million Jobs [BLOOMBERG]

රැකියා මිලියන පහකට වඩා අහිමි වනු ඇත 2020 ජාන විද්යාව වර්ධනයන් ප්රතිඵලයක් ලෙස, artificial intelligence, robotics and other technological change, according to World Economic Forum research.

ගැන 7 million jobs will be lost and 2 million gained as a result of technological change in 15 major developed and emerging economies, WEF founder Klaus Schwab and managing board member Richard Samans said inThe Future of Jobs.

කියවන්න Full Article

 

18676 0