හැරී කුමරු ඇන්ටාක්ටික් පුණ්ය ටේරක් තුළ ඒ කඩා වැටෙමින් දමයි

Prince Harry Takes A Tumble During Antarctic Charity Trek
හැරී කුමරු ඇන්ටාක්ටික් පුණ්ය ටේරක් තුළ ඒ කඩා වැටෙමින් දමයි (හරහා ස්කයි නිව්ස්)

හැරී කුමරු ඇන්ටාක්ටිකාව දී වූන්ඩඩ් පුණ්ය ගමන සමඟ ගමන් මත රූපගත කරමින් සිටියදී අධික ගිලිහී තිබෙනවා. කුමාරයා ඔහුගේ හිම ගමන ප්රමාද කිරීමට තර්ජනය කරන හිම කුණාටුවකට ඔහුගේ මූලික කඳවුර නවාතැන් පමණක් සීමා වී ඇති. ඇන්ටාක්ටිකාව පැමිණි බැවින් ...

14560 0