සමස්ත ලකුණු5
  • මෙම ගිරවා Zik 2.0 හොඳම රැහැන් රහිත හෙඩ්ෆෝන් සමහර ලබා ගත හැකිය. ඔවුන් බ්රිතාන්යයේ වෙනත් ඕනෑම ලබා ගත හැකි සියළු කරුණූ හෙළිදරවි වඩා සරල යෙදුම භාවිතා කර පෞද්ගලික ශ්රව්ය රසය සඳහා වැඩි මානකල වේ.

 

මීට පෙර මෙහි පළ අන්තර්ගතය ඉවත් කර ඇති. හෝ බදුල්ල අපි සමාව.