සමස්ත ලකුණු4
  • මෙම ගිරවා Bebop පරිශීලකයන් වටා පියාසර දේවල් ගැටීමෙන් ඔබ්බට ගොස් රසවත් වීඩියෝ කිරීමට හා සම්පූර්ණයෙන් අලුත් නව ඉදිරිදර්ශනය සිට ඡායාරූප ගත කිරීමට ඉඩ සලසා දෙන අතිඋත්කර්ෂවත් සෙල්ලම් වේ.

 

මීට පෙර මෙහි පළ අන්තර්ගතය ඉවත් කර ඇති. හෝ බදුල්ල අපි සමාව.