ගිරවා ග්රහ ස්මාර්ට් සමාලෝචන: ඔබේ මෝටර් රථ ගේ ඉර දී ඇන්ඩ්රොයිඩ්?

Parrot Asteroid Smart Review: Android In Your Car’s Dash?
ගිරවා ග්රහ ස්මාර්ට් සමාලෝචන: ඔබේ මෝටර් රථ ගේ ඉර දී ඇන්ඩ්රොයිඩ්? (හරහා Tom’s Hardware)

Android In Your Dash Via Parrot’s Asteroid Smart Nowadays, Android and iOS integration are must-have features when it comes to infotainment systems and aftermarket car stereos. Auto makers also give us USB ports, auxiliary input, and Bluetooth connectivity…

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්