'වෙනසක් නැහැ’ ෂූමාකර් තත්ත්වය

‘No change’ in Schumacher condition

මයිකල් ෂූමාකර් දී තවමත් “අවදි අදියරේදී” මෙම කෝමා සිට ඔහු සති දහයකට පමණ පෙර ජීවිතයට තර්ජනයක් එල්ල වන ස්කීං රිය අනතුරකින් තැන්පත් කළ, ඔහුගේ ප්රකාශිකා සිකුරාදා පැවසීය.

Sabine Kehm සිට ප්රකාශයක් පෙබරවාරි සිට සිදු වූ ප්රථම 13, විට ෆෝමියුලා වන් පුරාවෘත්තය පවුලේ ඔවුන් දැඩි ඔහු ආපසු අයකර ඇති බව විශ්වාස කිරීමට අඛණ්ඩව පවසයි.

Kehm පවසයි: “මයිකල් අවදිවීමේ අදියර තවමත්.

“මෙම තත්වය වෙනස් වී නැති. මයිකල් හෝ ඔහුගේ කළමනාකරණය ප්රතිකාර වෛද්යවරුන් කණ්ඩායමක් විසින් තහවුරු නොකරන ලද පළකරන වෛද්ය තොරතුරු වලංගු නොවේ ලෙස සැලකිය යුතු වේ.”

Schumacher’s condition has been the subject of much speculation by media around the world but few details have been released by the medical team looking after him in the University clinic in the French Alpine city of Grenoble.

Reports that he had contracted pneumonia but beaten the lung infection in the first half of February have not been confirmed or denied.

Two weeks ago, his friend and former teammate Felipe Massa was quoted as saying that Schumacher seemed to respond to him during a recent visit.

He is sleeping, he looks normal and he showed a few responses with his mouth,” Massa told ජර්මානු tabloid Bild.

I was very happy to be able to spend some time with him,” said Massa. “I spoke with him a lot, about how the team was doing, about the new car.

I tried to give him the best possible energy,” ඔහු කිව්වා. “He is a very strong person and I really hope that he will again be able to enjoy life.

Schumacher was put into an induced coma after a December 29 accident in which he hit his head on a rock while skiing at the resort of Meribel with his son and a group of friends.

Before being placed in the coma, he had surgery to reduce bleeding and bruising. His family announced on January 30 that the drugs used to keep him in a coma were being reduced with a view to bringing him back to consciousness.

මූලාශ්රය: afp.com

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන