වඩා අඩු නව මත්ද්රව්ය අමතා, මානසික අවපීඩනය 24 පැය ! [වීඩියෝ]

නව විෂාදනාශක ක ගංවතුර රෝගීන් පැය කිහිපයක් වඩා සති කිහිපය තුළ හොඳ හැඟීමක් උදව් සංවර්ධනය කරනු ලබන.