එක්සත් ජනපද කේබල් පනිවිඩ සමාගම පෙට්ටි මතට Netflix වැඩ මාර්ගය

Netflix working way onto US cable company boxes
එක්සත් ජනපද කේබල් පනිවිඩ සමාගම පෙට්ටි මතට Netflix වැඩ මාර්ගය (හරහා ඒඑෆ්පී)

Netflix සිකුරාදා ඔවුන්ගේ set-top බොක්ස් හරහා එහි ජනප්රිය වීඩියෝ දර්ශන සේවා ලබා දීමට එක්සත් ජනපද කේබල් පනිවිඩ රූපවාහිනී සේවා සමාගම් සමග සිය ප්රථම සන්ධාන නිවේදනය. අත්ලාන්තික් බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් සමග Netflix ගනුදෙනු මූල්ය කොන්දේසි, Grande සන්නිවේදන ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්