මයික්රොසොෆ්ට් නව සකසුවන් වින්ඩෝස් සමඟ කටයුතු කරනු ඇත පවසයි 10 [කර ගැනීමේ ආසන්න මොහොත ඔන්න මෙන්න]

Microsoft says new processors will only work with Windows 10 [VERGE]

වැඩි කල් යන්න කලින්, ඔබ නව පළාත් සභා මිලදී විට, එය Windows සහාය නෑ 7 හෝ 8. Microsoft has announced a change to its support policy that lays out its plans for future updates to its older operating systems, and the new rules mean that future PC owners with next-generation Intel, AMD, and Qualcomm processors will need to use Windows 10.

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න ….

15658 0