මයික්රොසොෆ්ට් Lumia 950 කර ගැනීමේ ආසන්න මොහොත ඔන්න මෙන්න විසින් සමාලෝචන [වීඩියෝ]

මයික්රොසොෆ්ට් සමාගමේ Lumia 950 දීර්ඝ කාලයක් තුළ Android සහ අයිෆෝන් සමඟ තරඟ කරන තම ප්රථම සැබෑ උත්සාහයකි. මෙම 950 එහි අත් දක්වා උපැස් යුවළක් සුවිශේෂී උපක්රම යාවත්කාලීන කර ඇත, නමුත් එම ප්රමාණවත්?

19726 0