මයික්රොසොෆ්ට් T-Shirts සමඟ ගූගල් ප්රහාර, කෝපි පේරාදෙණිය

මයික්රොසොෆ්ට් ජාතික ආරක්ෂක ඒජන්සිය විසින් නිරීක්ෂණ වැඩසටහන් එහි භූමිකාව සඳහා Google වචන වැලක් සමග වෙළඳපොළක් නව රේඛාවක් නිකුත් කර තිබේ.