ගංජා වාචික මතකය හානි

Marijuana May Harm Verbal Memory

දිගු කාලීන ගංජා දුම් ඔවුන් මැදි වියේ සිටින කාලය විසින් ඔවුන්ගේ වාචික මතකය අඩු වීමක් දුක් විය හැක, නව අධ්යයනයකට අනුව.

පෙනී JAMA අභ්යන්තර වෛද්ය, කඩදාසි දැනීම් කොතරම් අනෙකුත් මූලද්රව්ය හෙළි, එවැනි සැකසුම් වේගය හා විධායක ශ්රිතයක් ලෙස, ගංජා භාවිතය මගින් බලපෑමක් ඇති බවක් පෙනෙන්නට නොමැති බව.

මෙම පර්යේෂණ තරුණ වැඩිහිටියන් තුළ කිරීටක ධමනියක අවදානම් සංවර්ධන සහභාගී මැනුම් විසින් පවත්වන ලදී (CARDIA) අධ්යයනය, වයස අවුරුදු ඔවුන් සියල්ලෝම 18 දක්වා 30 මාර්තු මස දක්වා කාලය තුළ 1985 හා ජූනි 1986.

කියවන්න Full Article

30835 6