මැලේසියානු ගුවන් යානය ගෙන යෑමේ සමග සම්බන්ධතා නැති 239 මහජන

Malaysia Airlines loses contact with plane carrying 239 people
මැලේසියානු ගුවන් යානය ගෙන යෑමේ සමග සම්බන්ධතා නැති 239 මහජන (හරහා ඒඑෆ්පී)

රැගත් මැලේසියානු ගුවන් යානය 239 මැලේසියාවේ ප්රාග්ධන ක්වාලාලම්පූර් පිටතට ගිය පසු, බීජිං බලා ජනතාව ගුවන් වාහන පාලනය සමග සම්බන්ධතා අහිමි වී තිබේ, ගුවන් සෙනසුරාදා පවසයි. ශ්රී ලංකන් ගුවන් ගුවන් MH370 සෙනසුරාදා අතුරුදහන් බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන