ඝාතකයා: මම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන ලදී

Killer: I was doing the will of God
ඝාතකයා: මම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන ලදී (හරහා සීඑන්එන් වීඩියෝ)

ජෝශප් පෝල් ෆ්රෑන්ක්ලින්, ලැරී Flynt අනුක්රමික ඝාතකයා සහ විදින්නිය, ඉදිරියට ඔහුගේ ක්රියාත්මක සීඑන්එන් ගේ Kyung හැටනවයක් කතා.