හෙළි කේට් මිඩ්ල්ටන් ගේ වෘත්තය ෂොපිං රහස්

Kate Middleton’s Bargain Shopping Secret Revealed
හෙළි කේට් මිඩ්ල්ටන් ගේ වෘත්තය ෂොපිං රහස් (හරහා NewsLook)

NewsLook විසින් වීඩියෝ දැන් පුවත් කේට් මිඩ්ල්ටන් කේම්බ්රිජ් ආදිපාදවරිය වන බව, ඔබ සිතන්නේ නැහැ ඇය ගනනය අනේන සර්වං වනු ඇත. එහෙත් පැහැදිලිවම Dutchess හොඳ ගනුදෙනුවක් ප්රේම.

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්