සමස්ත ලකුණු5
  • මෙම iRobot Roomba 880 ඔබ බලාපොරොත්තු කියලා වඩා හොඳ vacuum cleaner වේ. රොබෝ ලෙස එය ටින් මත කියන දේ කරන්නේ - ඔබ එය තබන විට, බිම පවිත්ර පසුව පදනම් නැවත. එය නඩත්තු මාර්ගය ගැන ටිකක් අවශ්ය සාධාරණ රැකියා සමග උපයන.

 

මීට පෙර මෙහි පළ අන්තර්ගතය ඉවත් කර ඇති. හෝ බදුල්ල අපි සමාව.