අයිෆෝන් 6 කටකතා, නිදහස් දිනය සහ මිල

අයිෆෝන් 6 කටකතා, නිදහස් දිනය සහ මිල (හරහා පරීක්ෂණය)

ඇපල් සමාගමේ iPhone 5S සහ iPhone 5C හතක් පමණි මාස ගණනකට පෙර තම ග්රහණයට විය හැකියි, නමුත් එම ඇපල් සමාගමේ ඊළඟ පරම්පරාව ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය ගැන කටකතා පසු කටකතා පිටතට ස්වීටර් සිට සමඟ අමුත්තන් කටකතා මෝල් කර තිබුණේ නෑ(ගේ) අයිෆෝන් ලෙස දියත් කිරීමට ඉඩ ඇති 6. ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්