මම යන්තම් ස්මාර්ට් ෆෝන් දුම් [වීඩියෝ]

බ්රහස්පතී ග්රහයා IO 3 වියදම් කරන 3G ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය වන $299, දිවෙන ඇන්ඩ්රොයිඩ් KitKat 4.4 හා ද vape වේ. එය කිරීමට කියා 16 බැටරි ආයු පැය, බැටරි දෙකක් ස්තුති, මෙම vape බලයට දුරකතන හා එක් බලයට එක්.

17456 0