ගගනගාමීන් අවකාශයේ රාජ්ය තාන්ත්රික ආතතීන් ජීවත් කෙසේද

How astronauts survive diplomatic tensions in space
ගගනගාමීන් අවකාශයේ රාජ්ය තාන්ත්රික ආතතීන් ජීවත් කෙසේද (හරහා ඒඑෆ්පී)

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා රුසියාව ක්රිමියාව පුරා අර්බුදයක් මේ සතියේ දී සම්බාධක ගනුදෙනු අතර, ජාතීන් දෙකම ගගනගාමීන්ට සිට සැතපුම් සිය ශුද්ධස්ථානය සිය ගනනක් වූ අප්රසාදය ඉහත වර්ධනය වී පොළොවේ. විශේෂඥයන් වැඩෙන දේශපාලන හා ආර්ථික ආතතීන් කියන්න ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන