මාරාන්තික ඉබෝලා පුපුරා අඩංගු ගිනියාවේ ගුවන්ගත

Guinea scrambles to contain deadly Ebola outbreak
මාරාන්තික ඉබෝලා පුපුරා අඩංගු ගිනියාවේ ගුවන්ගත (හරහා ඒඑෆ්පී)

සහන සේවකයන් හා කෙහෙළියට කොනක්රි නගරයේ සැක නඩු පරීක්ෂණ එය අගනුවර පැතිර ඇති බව බිය සැක දුරු කළායින් ලෙස මාරාන්තික ඉබෝලා වෛරසය බටහිර අප්රිකාවේ පළමු පුපුරා අඩංගු සඳුදා යුද්ධ. වඩා 60 ජනතාව උග්ර පැතිරීයාම ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවත් ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන