ග්රීන්පීස් වෝර්සෝ කුළුණ ගැනුනේ රුසියාව jailings විරෝධතා දක්වන

Greenpeace protests Russia jailings in Warsaw tower stunt
ග්රීන්පීස් වෝර්සෝ කුළුණ ගැනුනේ රුසියාව jailings විරෝධතා දක්වන (හරහා ඒඑෆ්පී)

බ්රහස්පතින්දා ග්රීන්පීස් ක්රියාකාරීන් රුසියාව නිදහස් සෙසු සාමාජිකයන් ආක්ටික් කැණීම් විරෝධතාවක් සිරගත කල ඉල්ලා වෝර්සෝ වැඩිම කුළුණ පුරා බැනර් draped. ක්රියාකාරීන්ට තුනක් විශාල එල්ලීමට නිරීක්ෂණ තට්ටුවේ සිට ලණු තමන් පහළ එසවීම…

13462 0