ගූගල් සියල්ල පාහේ ඉදිරියට Android වල යාවත්කාලීන 4.4 KitKat විවෘත

Google updates almost everything ahead of Android 4.4 Kitkat unveiling
ගූගල් සියල්ල පාහේ ඉදිරියට Android වල යාවත්කාලීන 4.4 KitKat විවෘත (හරහා පරීක්ෂණය)

සම්පූර්ණයෙන්ම අනපේක්ෂිත නොවන සිද්ධීන් Google හි දිග හැරෙන නමුත් අමුතු පැනනඟින. ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා නිකුත් කරන දිනය තවමත් සමාගමක් පුවත් සමග කිසිදු 4.4 කිට් කැට්, නෙක්සස් 5 ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය හෝ කට කතා පැතිර Nexus 10 උත්ශ්රේණි කිරීම, යාවත්කාලීන ගනනාවක් ම පෙනී සිටින ලෙස ආරම්භ කර තිබේ ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන