ගූගල් තුර්කිය ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි පණිවිඩ හුවමාරු පවසයි

Google says Turkey intercepting its Web domain
ගූගල් තුර්කිය ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි පණිවිඩ හුවමාරු පවසයි (හරහා ඒඑෆ්පී)

ගූගල් තුර්කිය සිය අන්තර්ජාල ඩොමේන් පණිවිඩ හුවමාරු කර ඇත පවසයි, අන්කාරා හා වෙබ් අඩවි යෝධයන් අතර නවතම සටනේදී අනෙකුත් අඩවි වලට පරිශීලකයන් නැවත යොමුකිරීම. Google ගේ ආරක්ෂක බ්ලොග් සති අන්ත පශ්චාත්, මෘදුකාංග ඉංජිනේරු ස්ටීවන් Carstensen සමාගම අතර වන බව ...

16752 0