ගූගල් සමග එකතු වන්න නවතම ස්ට්රීම්ං රූපවාහිනී සාකච්ඡාව

Google Latest to Join Streaming TV Talk
ගූගල් සමග එකතු වන්න නවතම ස්ට්රීම්ං රූපවාහිනී සාකච්ඡාව (හරහා NewsLook)

Video News by NewsLook Google is reportedly in talks to launch an online TV streaming service that would compete with traditional cable companies.

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්