සමලිංගික ජෝඩු එංගලන්තය හා වේල්සයේ පළමු වරට විවාහ

Gay couples marry for first time in England and Wales
සමලිංගික ජෝඩු එංගලන්තය හා වේල්සයේ පළමු වරට විවාහ (හරහා ඒඑෆ්පී)

Gay couples across England and Wales said “මම” on Saturday as a law authorising same-sex marriage came into effect at midnight, the final stage in a long fight for equality. Following the first marriages amid a supposed race to wed, Prime Minister…

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන