පෙන රන් සැබෑ දෙය මෙන් පේන එහෙත් ද 98 සියයට ගුවන් [වීඩියෝ]

ස්විස් පර්යේෂකයන් බව, පෙන රන් නිර්මාණය කිරීමට නවීන තාක්ෂණික ක්රම යොදා 98 සියයට ගුවන්. කොහොමද ප්රයෝජනවත් මෙම ද්රව්ය සැබෑ ලෝකයේ විය හැකි?

16627 0