සමස්ත ලකුණු3
  • මෙම Fitbit භාර මානව සම්පත් ඉතා අහිමි අවස්ථාවක්. සරල ක්රියාකාරකම් ට්රැකර් ලෙස එය ගොතනලද වන අතර ඉතා දිගු නොපවතින, නමුත් පියවර සහ බිම නැගීමේ තරග දැන් හොදින් මිණුම් ආශ්රයෙන්.

 

මීට පෙර මෙහි පළ අන්තර්ගතය ඉවත් කර ඇති. හෝ බදුල්ල අපි සමාව.