රූපවාහිනි පවා ඔබ මත දත්ත රැස් කිරීම කළ හැකිද, Samsung ජංගම දුරකථන සඳහා ස්තුති

ඔබ ඔබේ ජීවන කාමරයේ කියන දේ සැම්සුන් ස්මාර්ට් රූපවාහිනිය විය හැකි වාර්තා හා තෙවන පක්ෂ වෙත යොමු කළ හැකි.

18774 0