ඊ-සිගරට් දුම් Kick පුරුද්ද උදව් කරන්න එපා

කැලිෆෝනියා විශ්ව විද්යාලයේ සිට නව අධ්යයනය, සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ, ඊ-සිගරට් ඇත්තටම ඔයාට පුරුද්දක් ආරම්භ උදව් කරන්නේ නැහැ පවසයි.

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන