ද්විත්ව සාන්තුවරයෙකු කුමන්ත්රන

Double canonization intrigues
ද්විත්ව සාන්තුවරයෙකු කුමන්ත්රන (හරහා සීඑන්එන් වීඩියෝ)

සීඑන්එන් ගේ ජිම් Bittermann 20 වැනි සියවසේ ජනප්රිය pontiffs දෙකක් සැලසුම් සාන්තුවරයෙකු පිටුපස බහු න්යායන් පැහැදිලි.

සබැඳි පුවත්

12289 0