දාවිත් සහ වික්ටෝරියා බෙකම් ඇඳුම් පැළදුම් විකිණීමට ටයිෆූන් හයියාන් වින්දිතයන් සඳහා මුදල් වැඩි කිරීමට

David And Victoria Beckham Sell Clothes To Raise Cash For Typhoon Haiyan Victims
දාවිත් සහ වික්ටෝරියා බෙකම් ඇඳුම් පැළදුම් විකිණීමට ටයිෆූන් හයියාන් වින්දිතයන් සඳහා මුදල් වැඩි කිරීමට (හරහා ස්කයි නිව්ස්)

වික්ටෝරියා සහ ඩේවිඩ් බෙකම් මේ සුළි හයියාන් ගොදුරු ආධාර පිණිස ලන්ඩනයේ රතු කුරුස පුණ්ය සාප්පුවක් ඔවුන්ගේ අනවශ්ය හා පාහේ අලුත් ඇඳුම් විකුණන. මෙම වෙළෙඳ සැල්, හිදී 69-71 චෙල්සි පැරණි පල්ලිය වීදිය, පරිත්යාග නිර්මාණ ලේබල් විශේෂඥ ...

14397 0