ඩෙන්මාර්ක වෙබ් අඩවිය ගනිත්-ඉවතට අවන්හල් බවට නිවාස පැහැයට

Danish website turns homes into take-away restaurants
ඩෙන්මාර්ක වෙබ් අඩවිය ගනිත්-ඉවතට අවන්හල් බවට නිවාස පැහැයට (හරහා ඒඑෆ්පී)

ඒ ඩෙන්මාර්ක් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නන් ඔවුන් ආහාර පිසීම දේ ගැන ප්රචාරය ඉඩ විසින් අල්ලාගැනීම ඉවතට අවන්හල් බවට පෞද්ගලික නිවාස හැරෙමින් සිටියි, විට කුමක් මිල සඳහා. “සමහර වෙලාවට මට පමණක් විකිණීම සඳහා සේවය එක් දමා, සමහර විට දක්වා 20. මම කරමින් කෙසේද ඉන්නේ දේ මත රඳා පවතී ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්