ක්රිමියාවේ යුක්රේනය නිදහස ප්රකාශ

Crimea declares independence from Ukraine
Political map of Ukraine, highlighting Crimean...

යුක්රේනයේ දේශපාලන සිතියම, ක්රිමියානු ප්රාන්තය අවධාරණය (ඡායා රූප ණය: විකිපීඩියා)

ක්රිමියාවේ ගේ ප්රාදේශීය සභාව සඳුදා යුක්රේනයෙන් නිදහස හා රුසියාව සඳහා ඉල්ලුම්, යාපනය අර්ධද්වීපයේ සියලු යුක්රේන රාජ්ය දේපල ජනසතු කල බව කියමින්.

“ක්රිමියාවේ ජනරජයක් ස්වාධීන රාජ්යයක් ලෙස එය හඳුනා ගැනීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ හා ලෝකයේ සියලුම රටවල් වෙත ආයාචනයක්,” මහා මණ්ඩලය මගින් අනුමත කරන ලද ලේඛන කියවීම, යාපනය අර්ධද්වීපයේ දිනකට පසුව රුසියාවේ කොටසක් බවට පත් කිරීමට ඡන්දය දුන්හ.

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන