චීන ක්වේට් තුළ යුවළක්’ iPhone සඳහා දියණිය

Couple in China ‘sells’ daughter for iPhone
චීන ක්වේට් තුළ යුවළක්’ iPhone සඳහා දියණිය (හරහා ඒඑෆ්පී)

තරුණ චීන යුවලක් මුහුණ දෙමින් සිටින අපරාධ දඬුවම් සදහා “විකිණීම” තම දියණිය සහ Apple iPhone මිලදී ගැනීමට ලැබෙන මුදල් කොටසක් භාවිතා, සිකුරාදා රාජ්ය මාධ්ය පවසයි. ෂැංහයි, නීතිය පසිඳලන බලධාරීන්ට පසු මිනිස් ජාවාරම සඳහා මෙම යුවළ එරෙහිව නඩු ගෙනා ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන