'නිරයෙන් චිකන්’ කුරුළු-වැනි ඩයිනොසෝර මත නව එලියක්

‘Chicken from hell’ sheds new light on bird-like dinosaur
'නිරයෙන් චිකන්’ කුරුළු-වැනි ඩයිනොසෝර මත නව එලියක් (හරහා ඒඑෆ්පී)

Nicknamed thechicken from hell,” a newly identified species of feathered dinosaur as tall as a human roamed North America at least 66 මීට වසර මිලියන, paleontologists announced Wednesday. With a hen-like crest on its head, lanky legs like an ostrich…

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන