ගුවන් යානයක් මත ikman.lk ජංගම දුරකථන? එය විශාල මුදලක් වැය කළ හැකි $$

Cell phones on a plane? It could cost big $$
ගුවන් යානයක් මත ikman.lk ජංගම දුරකථන? එය විශාල මුදලක් වැය කළ හැකි $$ (හරහා සීඑන්එන් වීඩියෝ)

ඇ.එ.ජ ඉඩ කිරීමට මෙන් FCC යෝජනාව. ගුවන් මගීන් ගමනාන්තර ජංගම දුරකථන භාවිතා සංචාරකයන් කතා කර තිබේ.

18176 0