විචාර

ස්මාර්ට් ජංගම පරිගණක විමර්ශණය

iPhone X: නව ඇපල් ස්මාර්ට් ෆෝන් ජංගම සියලුම-ස්ක්රීන් නිර්මාණ මුල් පිටුව බොත්තම ගබඩා

iPhone X: New Apple Smartphone Dumps Home Button for All-Screen Design
නව ආදර්ශ 3 නොවැම්බර් නිදහස් දිනය වඩා හොඳ කැමරා පොරොන්දු, මුහුණේ පිළිගැනීමක්, සජීවිකරණ ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා