බ්රිතාන්යයේ දරුවා ජෝර්ජ් කුමරු ඕස්ට්රේලියානු සත්වෝද්යානය සංචාරයක

Britain’s baby Prince George visits Australian zoo
Baby Prince George visits Australian zoo (හරහා ඒඑෆ්පී)

Baby Prince George stepped out in public with his parents on Sunday for the first time in Australia, for an encounter with wildlife at Sydney’s Taronga Zoo. ජෝර්ජ්, eight months old and third in line to the throne after grandfather Princes Charles and…

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්