කනස්සලු ජනතාවගේ මොළය වෙනස් ලෝකය වටහාගන්නා වා

The Brains of Anxious People May Perceive the World Differently

නව අධ්යයනය සාමාන්යකරනය සාංකාව ආබාධයකි ජනතාව නොදැනුවත් තර්ජනයක් ලෙස හානිකර දේවල් ලේබලයක් බවයි, දරුවන් එවා තවදුරටත් සේවය හැකි. පසුගිය සතියේ මෙම සොයා ගැනීම් සඟරාව දී ප්රකාශයට පත් කරන ලදී වත්මන් ජීව විද්යාව.

මනෝ සායනික සාංකාව ආකාර කිහිපයක් හඳුනා. වඩාත් පොදු සාමාන්යකරනය වන්නේ සාංකාව ආබාධයක්, හෝ ගාද්, ජනතාව නිතර නිතර ගැන කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ වගේ පෙනේ විට පවා ගොඩක් කලබල හෝ තනිවීම වන.

කියවන්න Full Article

සබැඳි පුවත්