නිහඬ බොස්ටන් මැරතන් බෝම්බ මොහොතේ

Boston Marathon bombing moment of silence
නිහඬ බොස්ටන් මැරතන් බෝම්බ මොහොතේ (හරහා බැංකු විදු පියසේ පුවත්)

බොස්ටන් ස්කොට් Pelley සහ ජෙෆ් Glor වාර්තාව, එහිදී උප සභාපති බිඩෙන්, පසුගිය වසරේ බොස්ටන් මැරතන් බෝම්බ වලින් නගරය නිලධාරීන් සහ දිවි ගළවා ගත් නිහඬ මොහොතක් සමග සංවත්සරය සැමරීමට.

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්