ජනතා වඩා පක්ෂීන් වඩා හොඳ කාලගුණ විද්යාඥයින් [වීඩියෝ]

නව අධ්යයනය පක්ෂි යම් වර්ගය ඇ.එ.ජ හරහා ඉදිරිපත් කරන ටොනාඩෝ පුපුරා සංෙව්දනය කිරීමට හැකි විය යෝජනා. එය පහර දිනකට පෙර.