කර්තෘ ලේඛනාරක්ෂක: පීටර්

චීන නගරය 'වීදි ලාම්පු වෙනුවට කෘතිම සඳ දියත් කිරීමට සැලසුම් කර’

Chinese city ‘plans to launch artificial moon to replace streetlights’
යෝජනා චන්ද්රිකාව 'කැළෑබද වැනි දීප්තිමත්' 10-80km වූ විෂ්කම්භයක් සහිත ප්රදේශයක් පත්තු හැකි, මහජන ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා