අවම වශයෙන් 10 බලවත් එක්සත් ජනපද සුලි කුනාටු මරුට

At least 10 killed in powerful US tornadoes
අවම වශයෙන් 10 බලවත් එක්සත් ජනපද සුලි කුනාටු මරුට (හරහා ඒඑෆ්පී)

එක්සත් ජනපදයේ දකුණු හරහා ඉරා බලවත් සුලි කුනාටු පමණ මියගොස් ඇති 10 මහජන, ආකැන්සාස් හා ඔක්ලහෝමා යන ප්රාන්තවල හදිසි නිලධාරීන් අග ඉරිදා වාර්තා. හදිසි කළමනාකරණ ආකැන්සාස් දෙපාර්තමේන්තුව අට කුණාටු අදාළ යැයි පවසා ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්