ප්රගති තවත් යුද්ධය

Another War in Progress
ඔබාමා කොංග්රස් බලා අල්ලාගෙන සිරියාව ප්රහාරය නැරැඹීමේ (හරහා ඒඑෆ්පී)

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා සෙනසුරාදා සිරියාව මත වහාම දඬුවම් ගුවන් ප්රහාර එල්ල වූ තර්ජනය ඉවත්, එය ඕනෑම ප්රහාරයක් සඳහා එකටම පුහුණුවීම්වල යෙදුණා විය දමස්කයේ තන්ත්රය පවසයි පවා. ඔහු තීරණය කිරීමෙන් අනතුරුව හමුදා ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමට බලය එක්සත් ජනපද කොන්ග්රසය අසනු ඇත ඔබාමා ප්රකාශ ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්