තවත් Lotto ජයග්රාහකයා ක්රෙඩිට් ෆෝචූන් කුකීස්

Another Lotto Winner Credits Fortune Cookies
තවත් Lotto ජයග්රාහකයා ක්රෙඩිට් ෆෝචූන් කුකීස්
(හරහා NewsLook)

Video News by NewsLook Picking lotto numbers from fortune කුකීස් seems to be the new trend. A San Jose woman won more than $400,000 using numbers from a fortune cookie.

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන